poniedziałek, 29 maja 2017

Przedterminowe zwolnienie w prawie karnym

W życiu mogą spotkać nas różne sytuacje. Może się zdarzyć, że będziemy mieli problemy z prawem. Splot okoliczności może być bardzo niekorzystny. Z jakiegoś powodu złamaliśmy prawo. Sąd orzekł naszą winę i trafiamy do więzienia. Jeden z najgorszych obrotów sprawy, jaki mógł nas spotkać.
W więzieniu nie jest łatwo, wiemy, że już nigdy więcej nie chcemy trafić za kraty. Nawet nie trzeba nas specjalnie resocjalizować. Wiemy, jaki błąd popełniliśmy i więcej tego nie zrobimy. Możemy się starać o przedterminowe zwolnienie.

Kiedy jest możliwe przedterminowe zwolnienie?


Na czym właściwie polega warunkowe przedterminowe zwolnienie? Jego istotą jest zwolnienie skazanego, który odbył część kary, z jej dalszego odbywania. Skazany musi spełnić określone warunki by ubiegać się o przedterminowe zwolnienie.
·         Odbył połowę zasądzonej kary
·         Warunki osobiste skazanego, okoliczności przestępstwa, zachowanie podczas odbywania kary przekonują, że nie popełni ponownie przestępstwa
Niezwykle ważna jest pozytywna prognoza kryminologiczna. Zależy ona w dużej mierze od samego skazanego. Wpływa na nią dobra postawa odbywającego karę, powstrzymywanie się od uczestnictwa w subkulturze więziennej. Uczestniczenie w terapiach, spotkania z wychowawcą, jeśli to możliwe, praca wykonywana w zakładzie karnym. Biorąc po uwagę wszystkie powyższe czynniki sąd może przychylić się do wniosku o przedterminowe zwolnienie. To jednak nie koniec obowiązków skazanego.

Przestrzeganie zasad


Jeżeli sąd wyraził zgodę na warunkowe przedterminowe zwolnienie skazanego, pozostały czas kary przechodzi w okres próby. Nie może być on krótszy niż 2 lata i dłuższy niż 5. W przypadku skazanych na 25 lat lub dożywocie okres próby wynosi 10 lat.
W tym czasie jak i w okresie 6 miesięcy od zakończenia okresu próby, skazany musi przestrzegać postanowień wcześniejszego zwolnienia. Nie może uchylać się od dozoru ani innych czynności określonych przez sąd. W żadnym wypadku nie może umyślnie popełnić przestępstwa. Jeśli wszystko odbywało się bez zakłóceń, po zakończeniu okresu próby kara zostaje uznana za odbytą. Jeśli jednak skazany wypadł niepomyślnie wtedy sąd ma obowiązek odwołać przedterminowe zwolnienie.

Jest wyjście z sytuacji


Wyrok więzienia to bardzo poważna sprawa. Jest jednak z niej wyjście. Pozytywne postępowanie, unikanie kłopotów, współpraca z wychowawcą może przynieść możliwość przedterminowego zwolnienia.

Jest ono możliwe, jeśli odbyliśmy połowę zasądzonej kary. Nasze zachowanie przekonuje o sukcesie resocjalizacji. Wtedy reszta wyroku zamienia się w okres próby, podczas którego musimy postępować zgodnie z postanowieniami zwolnienia. Jeśli nasza postaw będzie właściwa to wyrok zostanie uznany za odbyty. Jeśli złamiemy postanowienia wtedy sąd będzie zmuszony cofnąć zwolnienie.

Specjalistyczna kancelaria prawna Wojciecha Krzysztoporskiego zajmuje się m.in. podobnymi sprawami, oferując swoim klientom wysokiej klasy pomoc prawną - dobry adwokat Wrocław pomoże ci znaleźć rozwiązanie problemów z prawem.

środa, 10 maja 2017

Wykroczenia a prawo karne

Czym jest wykroczenie?

Wykroczenie jest to czyn, którego popełnienie jest zabronione. Grozi to bowiem karą grzywny, rzadziej aresztem czy więzieniem. Wykroczenie jest złamaniem prawa w stopniu lekkim. Nie niesie to za sobą zbyt wielkich szkód i konsekwencji. Za popełnienie wykroczenia odpowiada każda osoba pełnoletnia. Ustawa, która zawiera wszystkie informacje na temat  wykroczeń, obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Nierzadko również prawo to musi być przestrzegane w samolotach czy na statkach na terenie naszego kraju. Obowiązkowo karze za wykroczenie podlega osoba działająca przede wszystkim umyślnie. Są spory na temat nieumyślnego działania.

Wykroczenie niezawinione/nieumyślne

Zgodnie z artykułem szóstym, wykroczenie niezawinione następuje w momencie gdy sprawca popełnia je bez zamierzonego celu. W skrócie, wykroczenie niezawinione/nieumyślne jest to drobne przestępstwo, którego się dopuściliśmy przez niezachowanie uwagi czy ostrożności. Po części jesteśmy winni, ponieważ zawsze mogliśmy przewidzieć daną sytuację. Sprawy tego typu są bardzo różnie rozpatrywane. Kary od wykroczeń niezawinionych zwykle nie są zbyt wysokie, jednak sędzia na rozprawie musi wziąć pod uwagę okoliczności, zeznania świadków, konkretne wykroczenie, żeby mógł określić wysokość i rodzaj kary.

Jakie istnieją rodzaje kar w Polsce?

Wszystko zależy od tego jaki rodzaj wykroczenia został przez nas popełniony. Liczy się także to, czy owo wykroczenie zostało popełnione umyślnie. Wśród kar, jakie występują w przypadku wykroczenia, jest na przykład nagana. Jest to najbardziej łagodna forma kary za wykonane wykroczenie. Kolejną karą jest popularna kara grzywny. Kwota grzywny może mieścić się w przedziale od 20 do 5000 złotych. Następną karą, nieco poważniejszą, jest ograniczenie wolności. Owa kara może trwać miesiąc. Areszt także może być zastosowany jako forma kary za wykroczenie i może on wynosić od 5 do 30 dni.

Środki karne za popełnienie wykroczenia

Jednym z tak zwanych środków karnych jest zakaz prowadzenia pojazdów. Owa kara wymierzana jest w miesiącach i może trwać najdłużej do lat trzech. Innym, dość częstym środkiem karnym jest konieczność naprawienia szkody, którą wyrządziliśmy. Przepadek przedmiotów natomiast polega na tym, że na rzecz Państwa odbierane są nam nasze rzeczy, które służyły nam do popełnienia wykroczenia. Istnieje wiele środków karnych, jednak najczęściej jest on ‘’dobierany’’ do sprawcy i jego wykroczenia. Środkiem karnym może być również zakaz uczęszczania na różne imprezy masowe, zakaz wstępu do ośrodków gier czy niemożność przebywania w określonych miejscach.

Rodzaje wykroczeń

Istnieje wiele wykroczeń, dlatego są one podzielone na rodzaje. Jeden z nich dotyczy zasad zachowania się na jezdni. Istnieją wykroczenia sądowe, urzędowe i wiele innych dotyczących dokumentacji. Dość często możemy mieć do czynienia z wykroczeniami kodeksu prawnego lub cywilnego. Rodzaje wykroczeń mogą dotyczyć każdego kodeksu prawa. 

wtorek, 29 marca 2016

TestamentTestament jest to świadoma decyzja rozporządzenia swoim majątkiem po swojej śmierci. Osoba sporządzająca testament na wypadek śmierci ustala konkretnie co, gdzie, kiedy, na jakich warunkach ma otrzymać druga osoba. Istnieją trzy rodzaje testamentów.

Testament holograficzny to testament napisany w całości przez osobą sporządzającą testament. Musi być na nim data, własnoręczny podpis.
Drugim rodzajem sporządzenia testamentu jest testament notarialny. Jest to testament sporządzony przez notariusza w formie aktu.
Trzecim testamentem jest testament alograficzny, czyli testament ustny. Musi on jednak spełnić kilka kryteriów. Świadkiem takiego testamentu musi być osoba publiczna. Świadków zawsze musi być dwóch. Sporządzający musi jasno określić co pragnie aby znalazło się w testamencie, musi być on świadomy. W przypadku kiedy nie ma możliwości złożenia podpisu, np. w przypadku osób starych czy bardzo chorych może obyć się bez podpisu, jednak musi być to zaznaczone w protokole. Świadkiem sporządzenia testamentu musi być osoba o pełniej zdolności do czynności prawnej.

Istnieją 3 cechy prawidłowo sporządzonego testamentu. 


Osoba sporządzająca testament musi być świadoma i musi swobodnie określić swoją wolę. Nie może być pod wpływem groźby czy działać bo została zmuszona. W takim wypadku testament jest nieważny.  Warto jest zminimalizować formalności po swojej śmierci, ułatwić wszystko swoim bliskim i sporządzić testament. Najlepszym wyborem jest pójście do notariusza. Spisanie testamentu jako akt notarialny to koszt 50 zł. Może kosztować więcej jeśli chcemy zapisać w nim zapis windykacyjny.

 W przypadku dużych wartości rzeczy dziedziczonych niestety niezbędne jest zapłacenie podatku. Na szczęście od podatku od spadków i darowizn osobom najbliższym przysługuje zwolnienie.  Dotyczy to: małżonka osoby zmarłej, zstępnych (dzieci, wnuków, prawnuków), wstępnych (rodziców, dziadków, pradziadków), pasierba, rodzeństwa, ojczyma i macochy. Warto wiedzieć, że zwolnienie od podatku od spadku będzie nam przysługiwało tylko wtedy kiedy w ciągu 6 miesięcy od podpisania notarialnego aktu lub uprawomocnienia się sądowego postanowienia musimy zgłosimy fakt dziedziczenia urzędowi skarbowemu w miejscu swojego zameldowania.

Testament jest dobrą opcją jeśli chcemy zmienić kolejność dziedziczenia określoną w Kodeksie cywilnym (dziedziczenie ustawowe). 

 Warto go sporządzić, jeżeli chcemy, aby po naszej śmierci majątkiem, który pozostawiamy, zostały obdarzone wybrane konkretnie przez nas osoby, również spoza grup uprawnionych. Ustalamy wtedy wszystkie warunki osobiście. I ułatwiamy tym samym przykre formalności naszym bliskim, które są nieuniknione po naszej śmierci.

Prawo konsumenckieWszyscy ludzie mają prawo do swobodnego kupowania i sprzedawania rzeczy czy usług. Czynnościom kupna-sprzedaży towarzyszą pewne obowiązki. Kupujący kupuje towar, za który musi zapłacić tyle ile ustalił ze sprzedającym i na umówionych zasadach. Natomiast sprzedający ma za zadanie dostarczyć towar kupującemu zgodnie ze stanem o jakim rozmawiali przed zakupem.

 

W przypadku zakupu uszkodzonego czy całkowicie wadliwego towaru mamy możliwość zareklamowania produktu u sprzedającego. Jest to nasze prawo. 


Mamy dwie możliwość skorzystania z instrumentów ochronnych: reklamacja i rękojmia. Reklamacja to  konkretne żądanie kupującego wobec sprzedawcy lub usługodawcy, które powstaje w związku z niezadowalającą jakością towaru lub usługi – w wyniku wadliwego działania. Klient zgłasza reklamację i chce aby Usługodawca/Sprzedawca naprawił, usprawnił lub wymienił dany produkt. Reklamację można złożyć również w oparciu o gwarancję udzieloną przez sprzedawcę, a także na podstawie umowy sprzedaży. Sprzedawca nie ma obowiązku zaoferować gwarancji, natomiast musi dać rękojmię. Rękojmia to termin, który został uregulowany w Kodeksie cywilnym. W przypadku skorzystania z rękojmi mamy do wyboru 4 drogi: możemy żądać naprawy danego sprzętu, wymiany na nowy, obniżenia ceny za towar lub możliwości zwrotu kiedy wada jest znacząca. Reklamacja z kolei jest pojęciem potocznym, odpowiedzialność sprzedawcy względem klienta, wynikająca z ustawy, a nie z umowy stron. Rękojmia za wady fizyczne ruchomości jest skuteczna przez okres 2 lat, a w przypadku nieruchomości przez 5 lat.


Wada fizyczna to niezgodność rzeczy z umową. Kiedy jesteśmy już tak blisko tej tematyki warto wspomnieć też o wadzie prawnej. Z wada prawną mamy do czynienia kiedy sprzedany towar był własnością osoby trzeciej lub jest dzierżawiony, użytkowany czy będzie ciążyła na nim hipoteka. Gwarancja może zawierać mniej korzystne postanowienia dla kupującego niż rękojmia. Gwarancja w przeciwieństwie do rękojmi jest fakultatywna, czyli nieobowiązkowa.

Towar możemy zwrócić bez podawania konkretnej przyczyny do 14 dni, a w przypadku kiedy Sprzedawca nie poinformował nas o tym prawie, okres ten wydłuża się aż do jednego roku. Rękojmia i reklamacja to zabezpieczenie interesów Kupujących.

Prawo konsumenckie uregulowało te zasady i są one jasne, ogólnodostępne dla każdego.  

czwartek, 3 marca 2016

Sprawy karne - W którą stronę iść?

Są takie kierunki studiów, które większości kojarzą się z niemałym prestiżem. Do nich zalicza się medycynę, psychologię lub prawo. Absolwent po jednym z tych kierunków jest kimś. Czy zawsze tak jest? Przyjrzeć się można adwokatowi od spraw karnych. Innymi słowy takiemu, który wyspecjalizował się w prawie karnym. Zazwyczaj jak się o tym słyszy to jest jedno wielkie "wow". 

Ten zachwyt pojawia się z wielu względów, ale głównie dlatego, że społeczeństwo jest przekonane, że sprawy karne muszą być niezwykle fascynujące to dodatkowo nieźle można na nich zarobić. Z pierwszym można się jak najbardziej zgodzić, ponieważ ta dziedzina prawa jest rzeczywiście arcyciekawa; co do drugiej części tej opinii to nie pozostaje nic innego do powiedzenia, jak stwierdzenie, że takie osoby w ogóle pojęcia nie mają o czym mowa. Osoba po prawie, która charakteryzuje się rzeczywiście praworządnością nie weźmie w obronę człowieka, który popełnił jakiś haniebny czyn i którego wina nie ulega wątpliwości. Z racji tego, że takich osób jest zdecydowanie więcej śmiało można orzec, że adwokat wyspecjalizowany w sprawach karnych na pewno nieźle sobie radzi na bezrobociu. Innej możliwości nie ma. To znaczy jest, można zaprzepaścić swoje wartości i brać oraz zajmować się każdą sprawą. Dla pieniędzy. Dla chęci zdobycia jak największego zysku. I tacy prawnicy są, ale nie ma co się nad tym tematem zbytnio rozwodzić. 

Kapitalnie historię takich ludzi opisuje film "Adwokat diabła"; czy jednak warto zaprzepaszczać swoje człowieczeństwo dla pieniędzy? Na to pytanie każdy człowiek (nie tylko adwokat) powinien sobie odpowiedzieć osobiście. W każdym razie młodym ludziom chcącym iść w kierunku prawa można doradzić, aby zajęły się inną dziedziną: prawo cywilne może być równie fascynujące co sprawy karne, a na pewno zgadzając się na prowadzenie jakiejś sprawy nie będzie się miało tak dużych rozterek moralnych, jak to mogłoby mieć miejsce w procesach karnych. Oczywiście jest też druga strona medalu, a mianowicie taka, że adwokaci czasem są niezwykle potrzebni, aby wystąpić w roli obrońcy w jakiejś sprawy karnej. Zdarzają się bowiem sytuacje, w których całkowicie niewinny człowiek zostaje oskarżony o popełnienie jakiegoś niezgodnego z prawem czynu. Wtedy jak najbardziej warto skorzystać z pomocy dobrego adwokata, a i on nie powinien się obawiać wzięcia udziału w tego typu sprawie karnej.

 Nie ma chyba nic bardziej cieszącego niż świadomość tego, że udało się pomóc człowiekowi. Formy wsparcia innych ludzi są naprawdę różne. Można pomagać finansowo, można wspierać kogoś swoją obecnością lub radą, ale można też pomóc w odzyskaniu dobrego imienia. Obojętnie jaka by to nie była pomoc, to naprawdę warto to robić. Bez względu na to czy się jest adwokatem, czy sprzątaczką. Ktoś może powiedzieć, że wszelka pomoc udzielana przez prawników nie jest darmowa, więc nie jest czyniona z dobroci serca. Coś w tym jest, że do altruizmu jej zaliczyć nie można, ale nie należy także oceniać adwokatów, bo jest wielu takich, którzy pomimo tego, że biorą opłaty za proces to przykładają się do nich całym sercem. Adwokat prowadzący sprawy karne często musi być twardą osobą.  A to jest już naprawdę bardzo dużo.

poniedziałek, 15 lutego 2016

Postępowanie procesoweJak przygotować się do sprawy, w której musimy coś udowodnić?


Przed Tobą bardzo ciężkie zadanie. Musisz przekonać sędziego do tego, że jesteś niewinny. Wiesz, że tego nie zrobiłeś, jednak teraz przed Tobą długa droga w udowodnieniu swojej niewinności. 
Jak sobie z tym poradzić samemu? W tym momencie powinieneś zrobić rekonesans, popytać znajomych w sprawie znalezienia godnego zaufania adwokata. Adwokat – osoba która, zajmuje się takimi sprawami jak Twoja, na co dzień. Zna wszystkie przepisy, wie gdzie najlepiej wyszukać dowodów. Posiada zdolności interpersonalne. W dodatku będzie Cię wspierać w najtrudniejszych dla Ciebie chwilach. Będzie reprezentantem Twojej osoby w sądzie. Adwokaci wiedzą jak najlepiej się wypowiedzieć, potrafią przedstawić materiał dowodowy (a przed wszystkim wcześniej go zebrać). Ty jako osoba spoza środowiska prawniczego nie wiesz jak to zrobić. Adwokaci są godni zaufania i z pewnością Ci pomogą. Możesz śmiało im powierzyć swoją nawet najbardziej zawiłą sprawę.

 Materiał dowodowy

 W sądzie najważniejsze są fakty, potwierdzone najlepiej czymś materialnym. Adwokaci zbierają dowody przed sprawą, potrafią wywnioskować różne kwestie. Oferują oni profesjonalną obsługę prawną. Łącznie z wytłumaczeniem wszystkich możliwości, przedstawieniem Kodeksu Karnego, tak byś mógł go bez problemu zrozumieć.

Prawnik zgodnie z literą prawa będzie mógł udzielić kompleksowej pomocy prawnej. Zgłoś się o pomoc do prawnika, jeśli tylko masz jakiś kłopot. Adwokaci w dzisiejszych czasach są bardzo wielozadaniowi, mają grupę ludzi, która pracuje nad danym problemem. A im więcej osób pracuje nad danym zadaniem tym bardziej poszerzone są możliwości rozwiązania sprawy. Kancelaria szybko zbierze dowody, znajdzie świadków zdarzenia, być może za pomocą profesjonalnego detektywa.

Przede wszystkim spokój

W sądzie najważniejszy jest spokój i trzymanie nerwów na wodzy. W trakcie trwania sprawy wszyscy powinni być rzeczowi, odpowiadać na pytania sędziego bez zawahania. Bycie rozemocjonowanym przed sędziom nie przyniesie pozytywnych skutków. Przed sprawą powinno się porozmawiać ze swoim adwokatem. Ten podsumuje jeszcze wszystko, uspokoi. Wyjaśni jak się zachować.

Każdego z nas może spotkać taka sytuacja. Nie powinniśmy się tego obawiać. Prawda zawsze wyjdzie na jaw, sprawiedliwość zwycięży. Ważne jest by zachowywać się moralnie, żyć zgodnie z prawem. Warto być przygotowanym na taką ewentualność. Mieć w swoich kontaktach namiar do dobrego adwokata. Nie bójmy się prosić o pomoc. Kancelarie prawnicze zajmują się mnóstwem takich spraw. Adwokaci to osoby, które wykonują swoje zadania z pasją. Potrafią to robić, posiadają specjalne zdolności. Wystarczy powierzyć im swoją sprawę, a wszystko skończy się pomyślnie.

 W następnym wpisie trochę więcej konkretnych informacji prawniczych. Zapraszam do przeglądania bloga!


Proces bez adwokata?Każdy w swoim życiu, nawet największy Szczęściarz będzie kiedyś miał do czynienia z sądownictwem, urzędami. Już tak ten świat wygląda, że wszystko musi zostać uregulowane prawnie. Być może dostaniesz duży spadek od członka rodziny, z którym długo nie utrzymywałeś kontaktu. 

Co zrobić w takiej sytuacji? 


Ludzie, którzy na co dzień nie poruszają się w środowisku prawniczym nie mają o takich sprawach zielonego pojęcia. Wtedy warto udać się do kancelarii lub poprosić o poradę radcę prawnego. Są to wykwalifikowani specjaliści, którzy zajmują się tego typu sprawami na co dzień i jest to dla nich chleb powszedni. Od ręki potrafią doradzić co zrobić jak postąpić, aby zapłacić jak najmniejszy podatek. Czasem w życiu występują spory - kłócimy się z innymi. Nierzadko nawet z kimś z rodziny. W takiej sytuacji najlepiej jest zgłosić się o pomoc do Specjalisty do spraw mediacji. Na spotkaniach z Mediatorem być może uda się ustalić coś konkretnego, pomoże on w przeprowadzeniu takiej rozmowy, da wypowiedzieć się każdej ze stron. Najważniejsze jest, aby druga strona zrozumiała pierwszą. Jeśli w grę wchodzi empatia wszystko potrafi się szybko ułożyć. Ale co jeśli dwie strony nie potrafią się dogadać nawet po kilki spotkaniach mediacyjnych? Być może wtedy warto jest zgłosić daną sprawę do sądu. Tam sędzia będzie miał możliwość zapoznania się ze sprawą i wydania wyroku. A teraz najważniejsze: czy warto wynająć adwokata?
Adwokat jest bardzo odpowiedzialną osobą, która potrafi elokwentnie wytłumaczyć daną sprawę. Jest naszym reprezentantem, broni naszego zdania, daje wskazówki. Ale jednym z jego najważniejszych obowiązków to przede wszystkim zbieranie dowodów. Co z tego że uparcie tkwimy w przekonaniu, że to nasz sąsiad jest winny i to dokonał tego o co go oskarżamy, jeśli nie mamy dowodów, w sądzie sprawa bez żadnych dowodów nie będzie nawet rozpatrywana. Potrzebne są dowody, świadkowie. I to jest właśnie zadanie adwokata, on posiłkując się swoim wieloletnim doświadczeniem wie gdzie szukać, jak najłatwiej znaleźć dowód. Adwokat potrafi również przekonać zastraszonego świadka, by zeznawał przed sądem. Tłumaczy, wyjaśnia, że jest to godna postawa obywatelska i obowiązek każdego. Ma siłę perswazji. Potrafi także załatwić ochronę, dla osób zastraszonych, którym grozi rzeczywiste niebezpieczeństwo

 

Cena za usługi adwokata

Ceny za wynajęcie adwokata są im większe im lepszy i bardziej doświadczony jest dany prawnik. Jednak nie ma takiej reguły wszędzie. Cenniki można spokojnie znaleźć w internecie, aby mieć pogląd na tą sprawę i nie dać się oszukać.  Każdy adwokat zwykle rozpatruje daną sprawę indywidualnie, również tak samo ustala cenę. Ceny są dość duże, jednak warte za Państwa pewność, że sprawa zostanie przeprowadzona do końca i na 100%. Jest to wygoda dla nas, nie musimy to my załatwiać wszystkich formalnych spraw, wyszukiwać dowodów i jeszcze reprezentować sprawę przed sędzią.

Naszym zdaniem warto jest wynająć adwokata i mieć pewność, że osoba wykwalifikowana pomoże nam, będzie wspierać. Korzyści płynące z usług oferowanych przez Kancelarie są o wiele większe niż koszt za adwokata.